جمعه 26 خرداد‌ماه سال 1385

موضوع تحقیق : بررسی تاثیر پدیده مدرک گرایی بر میزان مطالعه کتب غیر درسی توسط مردم تهران در سال 85 .

 

طرح مسئله :

  

      یکی از علل پایین بودن میزان مطالعه کتب غیر درسی در بین مردم ، وجود معضل مدرک گرایی در جامعه و در پی آن بها ندادن به سواد و دانسته های افراد است. وجود پدیده مدرک گرایی و شدت یافتن آن در جامعه باعث می شود افراد برای بدست آوردن مدارک تحصیلی ارزش زیادی قائل شوند و در عوض دانش اندوزی و افزایش سواد و دانسته های فردی روز به روز ارزش خود را نزد مردم از دست بدهد. با تشدید پدیده مدرک گرایی، دانش آموزان و دانشجویان تنها به مطالعه کتب درسی اکتفا نموده و تنها نگرانی آنها قبولی در امتحانات و هدف اصلی آنها گرفتن مدرک خواهد بود و در نتیجه هیچ رغبتی به مطالعه کتب غیر درسی بجز در موارد بسیار کم نخواهند داشت. از دیگر پیامدهای مدرک گرایی، تلاش داوطلبان صرفاً برای قبولی در دانشگاه بدون توجه به رشته تحصیلی، بی علاقگی آنان به رشته تحصیلی پس از قبولی در دانشگاه و بالاخره درس نخواندن، غیبت از کلاس درس، تقلب در امتحانات و تلاش آنان برای تعطیلی کلاس درس است. البته نباید فراموش کرد که عوامل دیگری نیز در پایین بودن میزان مطالعه کتب غیر درسی مؤثر است که از جمله آنها عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

 

 

سؤالات تحقیق :

 

الف - آیا پدیده مدرک گرایی تاثیری بر میزان مطالعه کتب غیر درسی توسط مردم تهران در سال 85 دارد؟

ب – مردم تهران چند ساعت در روز را به مطالعه کتب غیر درسی اختصاص می دهند؟

 

 

فرضیه :

 

وجود پدیده مدرگ گرایی در جامعه یکی از علل پایین بودن میزان مطالعه کتب غیر درسی توسط مردم تهران در سال 85 است.

 

 

پرسشنامه :

  1. چند ساعت در روز را صرف مطالعه کتابهای غیر درسی می کنید؟

    الف- کمتر از نیم ساعت          ب- نیم تا یک ساعت

    ج- یک تا دو ساعت               د- بیش از دو ساعت 

  2.  به نظر شما داشتن سواد بالا چقدر اهمیت دارد؟

الف- خیلی زیاد     ب- خیلی     ج- تا حدودی    د- کم   ه- خیلی کم

 

روش تحقیق : پیمایشی  

روش گردآوری اطلاعات : مصاحبه  

روش نمونه گیری : خوشه ای چند مرحله ای